ניוזלטר
צרו קשר

תקנון אתר התנועה המסורתית:

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1. כללי

1.    האתר של התנועה המסורתית (להלן: "האתר"), הוא אתר אינטרנט, הפועל למתן מידע על התנועה המסורתית ופועלה ולאיסוף תרומות. האתר הינו בבעלות התנועה המסורתית (ע"ר)

2.    כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "תורם" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד התנועה המסורתית ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולה של תרומה לתנועה.

3.    האתר והתנועה המסורתית שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שקול דעתם הבלעדיים, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4.    בהירשמות לקבלת ניוזלטר, המשתמש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל: webmaser@masoerti.org.il

5.    בכל שאלה לגבי השימוש באתר ותרומות באתר ניתן לפנות לטלפון – 02-5658001.

 

2. תנאי שימוש

1.    רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד, דיינרס), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.

2.    התרומה דרך האתר תתקבל בתנאי שניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של התורם;

3. פרטי התורם

1.    בעת רכישה באתר יידרש התורם למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

 

4. תשלום

1.    במתן תרומת קבע לתנועה המסורתית התורם נותן את הסכמתו לתשלום חודשי לחברה דרך חברת האשראי. התשלום ינוכה בכל חודש, כל זאת עד אשר התורם יפסיק את המנוי בשיחה טלפונית לחברה, כמוגדר לעיל.

2.    התורם יקבל פעם בשנה את פירוט החשבוניות.

3.    פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL 128 Bit.

 

5. פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

1.    בעת ביצוע התרומה, יידרש התורם להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי התורם בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

2.    כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

3.    החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם קיבלה דרישה לכך מאיזו רשויות המדינה.

4.    הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

5.    פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי התורם, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי התורם.

6.    החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של התורם אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכיוצ"ב.

7.    החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

8.    מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

9.    החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

10.                בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.

11.                פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 

6.  שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

1.    כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

7. בעלות ושמירה על זכויות

1.    האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. תורם ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

2.    האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

3.    אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 

8. דין ושיפוט

1.    הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2.    כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגייה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבתי המשפט (שלום או מחוזי) בעיר ירושלים בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

9. ביטול העסקה

1.    שינוי הזמנה על ידי הרוכש יתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה מצידה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי הרוכש .

2.    שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד- למספר 02-5658001

3.    במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

4.    החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ